Ons programma

1. Oudergem, een mobiele gemeente

In de gemeenten van de toekomst is zich verplaatsen zeker niet langer een bron van stress of moeilijkheden, maar een gemak voor alle gebruikers, ongeacht hun vervoermiddel of hun mogelijkheden.
Dat betekent het einde van de alleenheerschappij van de auto.
Vandaag de dag zouden vele burgers het zonder auto kunnen stellen. Daarom moeten zij andere betrouwbare en comfortabele oplossingen krijgen. Stappen moet opnieuw een plezier worden en fietsen veilig; goed openbaar vervoer is een must. Op al die vlakken beschikt Oudergem over stevige troeven, maar een betere mobiliteit voor allen vergt nog heel wat inspanningen.

De toekomst van het Hermann-Debrouxviaduct doet vragen rijzen over de mobiliteit bij de Oudergemnaren. Het is tijd om komaf te maken met het beeld van een autosnelweg die onze gemeente versnippert en verdeelt. We moeten iets doen, maar op een realistische wijze. Vooreerst moeten we nadenken over de alternatieven die nodig zijn alvorens dit viaduct wordt gesloopt (ontradingsparking in combinatie met goede aansluiting op het openbaar vervoer). De afbraak ervan leidt niet noodzakelijk tot sluipverkeer in de wijken: daarvoor zijn begeleidende maatregelen nodig.

Daarom verbinden wij ons ertoe :

 • het aanbod aan fietsboxen te verhogen. Wij wensen ze trouwens toegankelijker te maken door de huurprijs te verlagen en af te stemmen op de prijs van een “bewonersparkeerkaart”, en door het aantal fietsbogen te verhogen..
 • de “30 km-zones” te veralgemenen. Dit project moet ook gepaard gaan met materiële aanpassingen van de openbare wegen en duidelijke verkeersborden om de snelheid op onze gemeentewegen te beperken (Berlijnse kussens, “voetpadoren”, slimme verkeerslichten, preventieve radars…).
 • coherente infrastructuur te behouden voor de fietsers (fietspaden in eigen bedding, toegang tot de scholen, invoering van fietsrangen, …) op onze openbare wegen, ter bevordering van een evenwichtige mobiliteit voor iedereen.
 • de scholen te voet en per fiets toegankelijk te maken door de omgeving ervan te beveiligen, zodat de ouders die dat wensen hun kinderen geheel veilig kunnen brengen.
 • wij willen de snelheid verlagen op doorgangswegen, zoals de Waversesteenweg, om de buurtbewoners een betere leefomgeving en een veiligheidsgevoel te geven (vb. : verkeerslichten die rood worden bij te hoge snelheid). Die steenweg moet beveiligd worden voor de voetgangers die oversteken via nieuwe oversteekplaatsen met lichten;
 • met de MIVB onderhandelen over meer doeltreffend dienstverlening in onze gemeente, zodat de inwoners het openbaar vervoer makkelijker kunnen gebruiken, met name lijn 34 en de nieuwe lijnen 17 en 42 die opgenomen zijn in het nieuwe bussenplan van de MIVB;
 • een parkeerplan uitwerken dat tegemoetkomt aan de behoeften van de verschillende wijken van de gemeente (bescherming van parkeren voor bewoners in de residentiële wijken, beurtrol in de omgeving van de handelszaken, enz.) en bij te dragen tot een meer doordachte mobiliteit, aangenamer openbare ruimtes en minder verkeer in de gemeente;
 • acties ondernemen om de veiligheid van de fietsers te verhogen (afzonderlijke delen van de openbare weg voorbehouden voor fietsers, fietspaden, 30 km-zones, straten met voorrang voor fietsers, minder plaats voor de auto’s, straten zonder voetpaden,…);
 • een verkeersplan ontwerpen en bijwerken in overleg met de betrokken partijen: wijkcomité, GRACQ, verenigingen van personen met beperkte mobiliteit;
 • de hindernissen voor personen met beperkte mobiliteit opsporen en vervolgens wegwerken en indien nodig bestraffen): overvolle voetpaden, wildparkeren, te hoge stoepranden, moeilijk begaanbare trappen in openbare plaatsen, te korte oversteektijd aan de lichten voor voetgangers, …
 • wandel- en fietstrajecten uitwerken als nieuwe verbinding tussen de wijken van de gemeente. Die trajecten worden opgenomen in een lijst, zodat ze beter gebruikt en beschermd kunnen worden.
 • sommige voertuigen van de gemeente delen (degene die enkel tijdens de kantooruren gebruikt worden);
 • met de steun van het OCMW “een centrale voor minder mobiele personen” tot stand brengen, om die personen toch de mogelijkheid te geven zich te verplaatsen dankzij vrijwilligere chauffeurs (vb. sociale taxi).
 • wij wensen de burgers een bewonerskaart te kunnen voorstellen om gedeelde auto’s te parkeren.

2. Oudergem, een gemeente voor de burgers, die inzet op goed lokaal bestuur

De gemeente is het eerste aanspreekpunt van de overheid en het beleid voor de burgers, en het lokaal niveau is dus de beste plaats voor hen om de democratie te heroveren.

Wij rekenen op de collectieve intelligentie om het meest doeltreffendste en het billijkste beheer van de gemeenschappelijke goederen ten dienste van iedereen veilig te stellen. Wij zullen de gemeente transparanter maken, we zullen luisteren naar de bevolking en echte en effectieve participatie aan de besluitvorming aanmoedigen.

Daarom verbinden wij ons ertoe :

 • de uitbouw van wijkcomités en burgercomités te steunen en participatiebudgetten toe te kennen om projecten ter verbetering van de leefomgeving te verwezenlijken;
 • de projecten van de inwoners, verenigingen of wijken te vergemakkelijken, met name degene die de ecologische transitie bevorderen, door openbare ruimtes, materiële of financiële hulp ter beschikking te stellen of de oprichting van verenigingen te steunen;
 • debatten te organiseren tussen verkozenen en burgers over het gebruik van de buitengewone begroting, en door verscheidene scenario’s voor te stellen vóór de stemming in de Gemeenteraad, door de verkozenen en de burgers opleidingen over de gemeentefinanciën aan te bieden, enz…
 • steun te verlenen aan elk voorstel van een groep inwoners, of van een wijkcomité, die wensen zich de openbare ruimte in hun buurt opnieuw toe te eigenen, een stukje gemeente groener te maken, te werken aan een groentetuin, een haag, compost, een met bloemen versierde gevel, of elk ander idee dat de natuur en de biodiversiteit terug naar de stad haalt.

3. Oudergem produceert en consumeert lokaal, verantwoordelijk en solidair

Oudergem moet een actieve rol spelen om lokale, eerlijke, duurzame en gezonde productie- en consumptie-alternatieven voor te stellen. De gemeente moet de producenten dichter bij de consumenten brengen. Lokaal consumeren vormt de kern van onze sociale relaties, van de band met onze omgeving en van ons economisch project.

Daarom verbinden wij ons ertoe:

 • voor te stellen om systematisch duurzame voeding op te nemen in de overheidsopdrachten door duurzame voeding tot norm te maken : zoveel mogelijk lokale, seizoensgebonden en biologische producten in de schoolkantines, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangplaatsen, sociale restaurants, enthuis bezorgde maaltijden, rusthuizen, ziekenhuizen en tijdens evenementen van de gemeente en lokale feesten…
 • gezonde en duurzame voeding aan te bieden (lokale, seizoensgebonden, biologische producten) in opvangplaatsen, kinderdagverblijven, scholen, sociale restaurants, in onze rusthuizen, ziekenhuizen, bij evenementen van de gemeente of lokale feesten crèches,
 • steun te verlenen aan bewustmaking en opvoeding rond duurzame en kwalitatieve voeding om het aanleren van smaak en voedingsdiversiteit te bevorderen;
 • groentetuinen tot stand te brengen en kleine fruitbomen te planten in de schooltuinen, parken en openbare ruimten
 • permanente toegang te verschaffen tot drinkwater in de scholen van het gemeentelijk net en op de openbare plaatsen via fonteintjes ;
 • financiële en/of logistieke steun te verlenen aan Collectieve Aankoopgroepen (CAG) of Solidaire Aankoopgroepen van Agro-ecologische Landbouw (SAGAL), en aan initiatieven zoals repaircafés, weggeefhoeken, ruilmarkten, LETS (uitwisseling van diensten), bijvoorbeeld door een lokaal ter beschikking te stellen;
 • het aanbod aan markten ( Sint-Juliaan en Idiersstraat) te behouden en verhogen, en een nieuw aanbod voor te stellen in wijken met minder lokale handelszaken;
 • ons verder in te zetten voor een label van “fair trade gemeente” en alle nodige stappen te zetten om die titel te bekomen ;
 • te voorzien in overheidsopdrachten die het makkelijker maken een beroep te doen op lokale aannemers en de voorkeur geven aan de sociale economie;
 • steun te verlenen aan de burgerinitiatieven die tot doel hebben kennis te delen, minder afval voort te brengen, de overconsumptie en geplande veroudering via recyclageprojecten en de herstelling van courante gebruiksvoorwerpen;
 • preventieacties te voeren in de scholen, winkels, op de markten om de hoeveelheid afval te verlagen (collectieve compost, ophaalpunten, enz..), alsook verpakkingen voor eenmalig gebruik

Een hele reeks initiatieven worden op touw gezet door burgers-actoren van verandering, zoals repaircafés, weggeefhoeken, ruilmarkten, LETS (uitwisseling van diensten), enz.. Het is niet de bedoeling ze over te nemen, maar ze te stimuleren en te vergemakkelijken…

4. Oudergem, een levendige en dynamische gemeente

In Oudergem zijn heel veel burgers actief in hun wijk, bij vrijwilligerswerk, in ouderverenigingen of in hun wijkcomité. Dat is een geweldige rijkdom.
De verkozenen moeten die initiatieven kunnen steunen, zodat de inwoners mekaar kunnen ontmoeten, met mekaar kunnen delen en uitwisselen.

Daarom verbinden wij ons ertoe :

 • meer ontmoetingsplaatsen te creëren: babbelcafé, lokalen voor de wijkcomités, jeugdhuizen, oudercafé, weggeefhoek, repaircafé, sociale kantines, kiosken….
 • onze gemeente een geografisch hart geven, d.w.z. een echt gemeenteplein ;
 • het Cultureel Centrum van Oudergem in staat te stellen om zijn aanbod te diversifiëren. Het moet de lokale talenten, verenigingen en initiatieven de mogelijkheid bieden om optredens of andere evenementen te organiseren;
 • de openingsuren van de vier gemeentelijke bibliotheken en van de spelotheek uit te breiden, zodat ze vaker toegankelijk zijn, met name op zaterdagvoormiddag;
 • de inschrijvingen bij de Gemeentelijke Academie van Oudergem toegankelijker te maken. Dit geweldig aanbod met de focus op woord is een uitmuntende culturele tool. Het heeft zoveel succes dat het nood heeft aan een beter en transparant inschrijvingsbeleid, bijvoorbeeld via centralisatie;
 • commerciële cellen ter beschikking te stellen van de handelaars die wensen te werken aan een project dat innoverend is, of aan een project dat ontbreekt of coherent is voor het commercieel evenwicht en/of verwacht wordt door de bevolking;
 • gemeentecommunicatie uit te werken ten dienste van de lokale economie door systematisch gebruik te maken van het gemeenteblad of van de gemeentelijke portaalsite als tool ter bevordering van de lokale en innoverende economie (overzicht van de handelaars, informatie over de markten, voorstelling en promotie van de nieuwe activiteiten …)
Share This